Pravidla soutěže o nejlepší PhD. disertaci

  • 31.1.2023
  • Soutěž o nejlepší PhD. disertaci sponzorovaná firmou ZEISS

Československá mikroskopická společnost se rozhodla udělovat při příležitosti výročních konferencí cenu za nejlepší PhD disertaci s významným využitím mikroskopických technik. Soutěž je sponzorovaná firmou ZEISS.

Vítěz získává finanční odměnu 15 000,- Kč a možnost přednést přednášku na výroční konferenci společnosti.

SPONZOR


SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PhD DISERTACI S VÝZNAMNÝM VYUŽITÍM MIKROSKOPICKÝCH TECHNIK


Podmínky účasti:
1.Soutěže se mohou účastnit PhD disertanti, kteří disertaci obhájili v intervalu 24 měsíců před termínem odevzdání přihlášky do soutěže
2.Disertant musí být v době podání práce do soutěže členem ČSMS

Cena:
1. Přednesení prestižní zvané přednášky na výroční konferenci "Microscopy 2023" 5.-7.6.2023 v Olomouci.
2. 15.000 Kč k vlastnímu použití
3. Diplom předaný na konferenci společnosti
4. Úhrada konferenčního poplatku na výroční konferenci

Kritéria:
hodnocení (bodové hodnocení: 0 – nízká úroveň až 10 - světová špička)
- vědecká hodnota získaných výsledků (0-10)
- metodická úroveň mikroskopické části disertační práce (0-10)
- využití nových metodických postupů, kreativita uchazeče (0-10)

Komentář:
v práci nemusí být nutně navržena nová technika, software či navržen zcela nový přístroj. Použití mikroskopických technik by však mělo vést k novým, kvalitním výsledkům a mikroskopie by měla podstatnou měrou přispívat k výsledkům práce. Vědecká hodnota získaných výsledků musí být dokumentována způsobem obvyklým v oboru – např. doložením alespoň dvou článků publikovaných nebo přijatých k publikaci v mezinárodním peer-review časopise s impakt faktorem, doložením patentu a pod.

Postup hodnocení:
- Podle počtu přihlášených a témat výbor společnosti jmenuje komisi, která disertační práce oboduje a určí vítěze.
- Členy komise nemohou být školitelé uchazečů nebo ti, kteři jsou v jiném přímém vztahu osobním či pracovním k uchazeči.
- Pokud práce nedosáhne 60% z maximálního počtu získatelných bodů, nemůže být ohodnocena.
- Pokud ani jedna z prací nesplní výše uvedený požadavek, nebude cena udělena.
- Při stejném bodovém ohodnocení dvou prací mohou být uděleny ceny dvě s tím, že se finanční odměna rozdělí.

Přihlášky do soutěže:
Soutěžící musí vyplnit a zaslat elektronickou přihlášku v termínu vyhlášeném CSMS. Přihláška obsahuje následující informace:
- životopis
- kompletní disertaci
- seznam publikací (s uvedením impakt faktoru časopisů), manuskriptů či patentů vzniklých na základě disertace s uvedením konkrétního podílu autora na dané publikaci.


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA <

Termín pro podání přihlášek do soutěže:

28. 2. 2023


SPONZOR


Za CSMS

Vladislav Krzyžánek, předseda společnosti

Zlatí a stříbrní členové společnosti