Stanovy společnosti

 

Stanovy společnosti

Československé mikroskopické společnosti, z.s.

PDF verze download

Základní ustanovení

Čl. 1

Název: Československá mikroskopická společnost, z. s.

Sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč, 142 20

Čl. 2

Anglický ekvivalent jména Spolku: Czechoslovak Microscopy Society

Čl. 3

Účel spolku

 1. Československá mikroskopická společnost, z.s., dále jen Spolek, je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických, vědecko-technických a odborných pracovníků v oblastech mikroskopie elektronové, optické a dalších typů, sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně jejich oborů a na koncepční, prognostické a vzdělávací činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti.
 1. Spolek je samostatným právním subjektem.

Úkoly Spolku

Čl. 4

 1. Hlavní činnosti spolku :
 1. podporuje rozvoj všech odvětví a aplikací mikroskopie podněcováním vědecké a vědeckopopularizační práce;
 2. rozvíjí prognostickou činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů působících ve vědě, školství a praxi;
 3. přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů, zejména těch, kteří začínají v oboru pracovat;
 4. dává příslušným odborným pracovištím a úřadům podněty k opatřením týkajícím se rozvoje oboru;
 5. provádí odborné expertizy projektů týkajících se mikroskopických technik a zařízení.
 1. Spolek spolupracuje se zahraničními společnostmi obdobného zaměření.
 1. Je kolektivním členem Mezinárodní federace společností pro elektronovou mikroskopii (IFSEM) a rovněž kolektivním členem Evropské mikroskopické společnosti (EMS).

Čl. 5

 1. Ke splnění svých úkolů Spolek :
 1. pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, kursy, zájezdy apod.;
 2. vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a iniciativně se podílí na publikační praxi a na provádění ediční politiky v oborech mikroskopií;
 3. vydává pro své potřeby publikace mající vztah k činnosti Společnosti a k odborným problémům oboru;
 4. může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky v oborech své působnosti.

Členění Spolku

Čl. 6

Spolek se může členit na pobočky, na sekce a na odborné skupiny.

Čl. 7

Pobočky se mohou zřizovat podle územního principu v místech, kde jsou pro jejich činnost předpoklady, zejména ve významných pedagogických, vědeckých nebo průmyslových centrech.

Čl. 8

Sekce nebo odborné skupiny jsou zřizovány podle odborného zaměření členů Spolku a sdružují členy podle jejich odborného zájmu nebo specializace jejich odborné činnosti.

Členství

Čl. 9

Členství je individuální, kolektivní a čestné.

Čl. 10

Individuální a kolektivní členství vzniká přijetím písemné přihlášky a zaplacením individuálního nebo kolektivního příspěvku na 1 rok.

Čl. 11

Kolektivním členem se mohou stát státní, soukromé podniky, firmy, výzkumné ústavy, katedry vysokých škol, sdružení, akciové a jiné společnosti (dále jen "organizace"), projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky a zaplacením kolektivního členského příspěvku na 1 rok. Organizace v přihlášce navrhne jednoho nebo více pracovníků, kteří budou organizaci, stane-li se kolektivním členem, zastupovat a jednat jejím jménem (dále jen "delegáti organizace").

Čl. 12

 1. Čestným členem Společnosti se může stát domácí nebo zahraniční vědecký nebo odborný pracovník, který významnou měrou přispěl k rozvoji české a slovenské mikroskopie.

 1. Čestné členy volí členská schůze.

Čl. 13

Každý člen se může zúčastňovat a podílet se na činnosti v jedné nebo několika sekcích či odborných skupinách na základě vlastního uvážení.

Čl. 14

Spolek vede neveřejný seznam členů Spolku. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda nebo tajemník při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně členství.

Práva členů

Čl. 15

Členům přiznávají stanovy tato práva :

 1. zúčastnit se členské schůze a podílet se na jejím jednání;
 2. volit a být volen do všech organizačních jednotek Spolku;
 3. být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod. vytvářených Spolku;
 4. podávat návrhy a hlasovat o návrzích na všech schůzích, konferencích a jiných odborných jednáních Spolku;
 5. být informován o pořádání všech akcí Spolku;
 6. přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace vydávané Spolkem;
 7. využívat výhody členů Spolku při sympoziích, kursech a jiných odborných akcích Spolku.

Povinnosti členů

Čl. 16

Členové jsou povinni :

 1. řídit se stanovami Spolku a podílet se na plnění úkolů Spolku;
 2. přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků prostřednictvím Spolku mezi její členy;
 3. platit členské příspěvky.

Zánik členství

Čl. 17

 1. Individuální členství ve Spolku zaniká :
 1. písemným prohlášením člena, že ze Spolku vystupuje;
 2. nezaplacením členského příspěvku po dobu 1 roku;
 3. úmrtím
 1. Kolektivní členství ve Spolku zaniká :
 1. písemným prohlášením organizace, že ze Spolku vystupuje;
 2. neplní-li organizace po dobu 1 roku podmínky členství, aniž by toto neplnění projednala a odůvodnila výboru;
 3. zánikem organizace.

Orgány Spolku

Čl. 18

 1. Orgány Spolku, které zajišťují a řídí její činnost jsou :
 1. členská schůze;
 2. výbor Spolku;
 3. předseda;
 4. odborné sekce resp. územní centra Spolku, pokud jsou určeny.
 1. Kontrolním orgánem Spolku pro činnost hospodářskou jsou revizoři.

Členská schůze

Čl. 19

 1. Členská schůze je nejvyšším organizačním článkem Spolku.
 2. Členské schůzi přísluší :
 1. určovat hlavní směry činnosti Spolku do příští členské schůze;
 2. hodnotit činnost výboru a revizorů Spolku od poslední členské schůze;
 3. volit čestné členy Spolku;
 4. určovat počet členů výboru a revizorů;
 5. usnášet se na základních hospodářských opatřeních;
 6. volit;
 1. členy výboru
 2. revizory
 1. usnášet se na stanovách a jejich změnách;
 2. usnášet se na zrušení Spolku a naložení s likvidačním zůstatkem Spolku.

Čl. 20

 1. Řádná členská schůze se koná zpravidla jednou za rok. Svolává ji výbor, obvykle u příležitosti konání konference Spolku.
 1. Výbor může svolat mimořádnou členskou schůzi z vlastního podnětu, žádá-li o ně alespoň nadpoloviční většina jeho členů.
 1. Výbor oznámí termín konání řádné členské schůze s programem nejméně 30 dnů před jejím konáním, mimořádné členské schůze pak 15 dnů před jejím konáním s udáním důvodu jejího svolání.

Čl. 21

 1. Členské schůzi předsedá předseda, případně jiný člen pověřený výborem.
 1. Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se v určenou dobu počet členů, koná se členská schůze o 30 minut později a je způsobilá se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných.
 1. Usnesením členské schůze je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.
 1. K usnesení o změně stanov nebo zániku Spolku se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.
 1. Členská schůze doplňuje výborem předloženou kandidátní listinu a volí členy výboru a revizory tajným hlasováním.

Výbor

Čl. 22

Výbor řídí činnost Spolku v období mezi členskými schůzemi. Je volen členskou schůzí na 4 roky.

Čl. 23

 1. Výbor Spolku je výkonným organizačním článkem Spolku.

 1. Výbor Spolku volí ze svého středu předsedu, 1 místopředsedu, vědeckého tajemníka a hospodáře.

Čl. 24

Předseda je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Za Spolek může rovněž jednat předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec Spolku.

Čl.25

Výboru Spolku přísluší :

 1. schvalovat činnost a hospodaření Spolku za běžný rok;
 2. schvalovat plán činnosti a hospodaření na následující rok;
 3. určovat výši členských příspěvků;
 4. zabezpečovat přípravu členské schůze v celém rozsahu;
 5. zřizovat pobočky Spolku a určovat jejich práva a povinnosti vzhledem ke Spolku;
 6. zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů;
 7. rozhodovat o zrušení členství;
 8. rozhodovat o vnitřní organizační struktuře Spolku;
 9. rozhodovat o všech jiných věcech, které si nevyhradila k rozhodování členská schůze.

Čl. 26

 1. Schůze výboru se svolává podle potřeby, nejméně však 1x do roka, a řídí ji předseda nebo určený člen výboru.
 1. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
 1. Usnesením výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.
 1. Výbor může navrhnout hlasování elektronickou formou. Takové hlasování může iniciovat předseda Spolku nebo člen výboru. Minimální lhůtou pro získání odpovědi od členů výboru a usnesením výboru se stanoví 7 dnů. Při takovém hlasování je platný návrh, pro který hlasovala většina účastníků hlasování, přičemž se hlasování musí účastnit nadpoloviční většina členů výboru.

Revizoři

Čl. 27

 1. Revizoři vykonávají dohled nad hospodářskou činností Spolku.
 1. Revizoři podávají zprávu o hospodaření členské schůzi a výboru.

Organizace vnitřních složek Společnosti

Čl. 28

 1. Činnost pobočky řídí její předseda a jeho zástupce.
 1. Předseda pobočky nebo jeho zástupce se zúčastňuje schůzí výboru.

Čl. 29

 1. Činnost sekce řídí předseda, zástupce předsedy a vedoucí odborných skupin nebo tým odborných pracovníků.
 1. Předseda sekce se zúčastňuje schůzí výboru.

Čl. 30

 1. Činnost odborné skupiny řídí vedoucí a zástupce vedoucího, kteří jsou voleni na schůzi odborné skupiny členů Spolku, kteří se přihlásili k práci v odborné skupině.
 1. Vedoucí odborné skupiny se zúčastňuje schůzí výboru.

Čl. 31

Pobočky, sekce a odborné skupiny svolávají schůze svých členů podle potřeby, nejméně jednou za dva roky.

Společná ustanovení

Čl. 32

Komise Spolku

Výbor Spolku může vytvářet vhodné koordinační případně pracovní komise pro organizování spolupráce s ostatními vědeckými společnostmi, s vysokými školami, s vědeckými a výzkumnými ústavy apod.

Čl. 33

Pracovní komise

Pro přípravu a plnění některých úkolů, např. hospodářské povahy apod. mohou být vytvořeny pracovní komise. Do pracovních komisí mohou být přizváni i nečlenové Společnosti jako odborní poradci.

Čl. 34

Hmotné prostředky k plnění úkolů Spolku

K hospodářskému zajištění plnění úkolů Spolku slouží :

 1. členské příspěvky
 2. převzatý majetek
 3. prostředky poskytované jinými organizacemi
 4. příjmy vyplývající z vlastní činnosti Spolku
 5. dary, dědictví, granty.

Způsob majetkového uspořádání při zániku Spolku

Čl. 35

Jestliže Spolek zanikne, bude jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blizké cílům Spolku.

Zlatí a stříbrní členové společnosti