Valné shromáždění 7.2.2008

  • 23.1.2009
  • Z valných shromáždění

Zápis z valného shromáždění Československé mikroskopické společnosti, které se konalo 7.2.2008 v hotelu Ski v Novém Městě na Moravě

Celkový počet členů společnosti: 225 a 13 kolektivních Přítomno: 35 členů 1/ VS schválilo následující program schůze: 1. zpráva o činnosti společnosti v roce 2007 2. zpráva o hospodaření společnosti v roce 2007 a účetní uzávěrka 3. zpráva o stavu členské základny 4. návrh rozpočtu pro rok 2008 5. zpráva revizora CMS 6. diskuze 7. závěr 2/ Předseda společnosti, Pavel Hozák, seznámil přítomné s akcemi na jejichž organizaci se CSMS v roce 2008 podílela. Jednalo se o kurzy – Získání a zpracovaní mikroskopického obrazu, Biologické preparáty v elektronových mikroskopech, Podzimní škola elektronové mikroskopie, jednodenní kurz Mikroskopická imunodetekce v biomedicíně, dále společnost uspořádala 8.Multinacionální mikroskopický kongres v Praze, kterého se zúčastnilo cca 320 účastníků a 20 vystavovatelů. Dále společnost provozovala webovou prezentaci, která bude v blízké společnosti modernizována. Na evropské úrovni máme zástupce ve výboru EMS pro současné volební období, do výboru IMS se nepodařilo našeho zástupce protlačit. 3/ Zpráva o hospodaření – v loňském roce přibylo na našem kontě 275 tisíc. Většina akcí, které společnost pořádala, probíhala za vyrovnaného rozpočtu. U některých akcí byla čerpána plánovaná státní dotace. Hotovost společnosti se zvýšila na cca 620 tisíc. Proto výbor navrhuje udělit 10 stipendií pro studenty a mladé vědecké pracovníky na účast na Evropské konferenci v Aachenu. Struktura rozpočtu na příští rok je zhruba stejná, společnost neplánuje žádnou velkou akci a příjmy jsou plánované pouze z členských příspěvků. 4/ Zprávu o stavu členské základny přednesla Jana Nebesárová, v dané chvíli má společnost 225 členů a 13 kolektivních členů. V loňském roce se společnost rozšířila o skoro 40 nových členů a dva kolektivní členy. Členové byli zároveň vyzváni k uhrazení členských příspěvků. 5/ Prof. Hozák seznámil přítomné s plánem činnosti společnosti v roce 2008. Aktivity společnosti jsou zaměřené především na vzdělávací programy pro studenty magisterského a doktorského stupně a začínající vědecké pracovníky. Společnost plánuje se podílet na organizaci kurzů Získání a zpracování mikroskopického obrazu, Biologické preparáty v elektronových mikroskopech a Mikroskopická imunodetekce v biomedicíně. Dále bude provozovat webovou prezentaci společnosti , kterou plánuje v druhé polovině roku modernizovat. Další akcí je pravidelná výroční konference. Ze zahraničních aktivit se bude společnost podílet na přípravě Mikroskopické konference v Grazu v roce 2009. Návrh rozpočtu předložil valnému shromáždění předseda společnosti, prof. Hozák. Stejně jako v předešlých rocích je rozpočet koncipován jako vyrovnaný, akce jsou z velké míry kryty přípěvky účastníků, státní dotací a sponzorskými dary. 6/ Revizor společnosti, Dr. Horáček, potvrdil, že hospodaření společnosti je v pořádku, příjmy mírně převyšují výdaje a účetnictví je řádně vedeno. 7/ V závěru přítomní členové společnosti jednohlasně schválili následující usnesení: Valné shromáždění ČSMS schvaluje: - zprávu o činnosti společnosti v roce 2007 - zprávu o hospodaření společnosti a stavu financí v roce 2007 - návrh rozpočtu na rok 2008 Následně Prof. Hozák shromáždění ukončil, poděkoval všem za účast a popřál příjemnou cestu domů. Zapsala: Jana Nebesářová
Zlatí a stříbrní členové společnosti