Valné shromáždění CSMS 12.3.2004

  • 2.1.2009
  • Z valných shromáždění

Valné shromáždění CSMS

Nové Město na Moravě - 12.3.2004 Zápis z valného shromáždění Československé mikroskopické společnosti, které se konalo dne 12.3.2004 v hotelu Ski v Novém Městě na Moravě


1/ Úvodem přivítal přítomné členy společnosti předseda CSMS Doc. Pavel Hozák a seznámil je se zprávou o činnosti společnosti za období od minulého valného shromáždění, které se konalo v únoru 2002 ve Vranovské Vsi. V souladu se záměrem společnosti rozšiřovat znalosti o nejrůznějších mikroskopických technikách se CSMS soustředila na podporu kurzů zaměřených především na postgraduální studenty a mladé vědecké pracovníky. Příznivou zprávou je, že se podařilo založit tradici dvou kurzů. První s názvem „Získání a zpracování mikroskopického obrazu“ je nasměrovaný na studenty z biomedicínckých oborů a na Ústavu experimentální medicíny proběhl již čtyřikrát, přičemž se pro velký zájem nepodařilo uspokojit všechny zájemce. Druhý kurz s názvem „Podzimní škola elektronové mikroskopie“ pořádal pod záštitou CSMS Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně a je zaměřen na postgraduální studenty a začínající pracovníky v oblasti elektronové mikroskopie. V minulém roce se uskutečnilo několik mezinárodních konferencí, na kterých se společnost spolupodílela: - VI. Multinational Congress on Microscopy , který se uskutečnil ve dnech 1.-5. června v Pule a kterého se zúčastnilo na 300 účastníků z Evropy. Společnost zastupovaly plenárními přednáškami Dr. Lucie Kubínová z Fyziologického ústavu AV ČR a Dr. Ilona Mullerová z Ústavu přístrojové techniky v Brně. - Microscopy Conference MC 2003, září 2003, Drážďany, Německo. Pod tímto názvem se skrývalo 31. pokračování německé elektron-mikroskopické konference, která se změnila v mezinárodní akci a kde se CSMS stalo spoluorganizátorem. Na konferenci CSMS zastupoval Dr. Luděk Frank a Dr. Ilona Mullerová z Ústavu přístrojové techniky v Brně. Mezinárodní kontakty CSMS udržovala i prostřednictvím svého zástupce, Dr. Franka, v desetičlenném výboru Evropské mikroskopické společnosti. Bylo dokončeno přestěhování sídla společnosti do Prahy a v souvislosti s tím i k vytvoření nových stránek společnosti na adrese www.microscopy.cz. Účelem stránek bylo informovat o dění ve společnosti její členy a zároveň nabídnou informace o společnosti i laické veřejnosti. Stránky byly postupně dotvořeny a doladěny do podoby webového portálu s třemi různými přístupovými úrovněmi. V současnosti je zprovozněna řada rubrik, např. mikroskopický bazar, mikroskopické fórum, databáze s identifikačními čísly členů společnosti a dluhy na příspěvcích apod. Slabinou, na kterou se vedení CSMS zaměří v nejbližší době, je anglická verze stránek. Že se stránky skutečně staly odrazem života společnosti, naznačuje i jejich vysoká návštěvnost. Závěrem své zprávy Doc. Hozák uvedl, co společnost čeká v nejbližší budoucnosti. Kromě výroční konference v Novém Městě na Moravě v letošním roce proběhnou oba výše uvedené kurzy, dále seminář ve Skalském dvoře zaměřený na nejnovější trendy v optice a instrumentaci a v létě se uskuteční Evropská mikroskopická konference v Antverpách.

2/ Předseda společnosti, Doc. Hozák, seznámil přítomné se zprávou o hospodaření CSMS v minulém roce. Účet společnosti byl převeden do pobočky ČSOB v Praze Průhonicích. Byla schválena účetní závěrka a plán pro rok 2004. Pro plán hospodaření společnosti v letošním roce je příznivé, že se vedení společnosti podařilo získat státní dotaci určenou na podporu obou kurzů, provoz webových stránek a pořádání konference CSMS v celkové výši 80.000,- Kč. Pro rok 2004 je plánován vyrovnaný rozpočet.

3/ Ing. Nebesářová seznámila přítomné se změnami v členské základně. CSMS se od poslední valné hromady rozrostla ze 189 na 225 a počet kolektivních členů vzrostl na 10. Zároveň, pravděpodobně v souvislosti s uveřejněním dlužných částek na www stránkách společnosti, se výrazně zvýšilo množství členů se zaplacenými členskými příspěvky. V letošním roce je hlavním úkolem doplnit do členské databáze nová telefonní a faxová čísla členů společnosti a zpřístupnit je prostřednictvím www stránek.

4/ V dalším příspěvku Dr. Frank nejprve pochválil současné vedení společnosti za příznivý vývoj členské základny a za udržení vysoké míry mezinárodního zapojení společnosti. Dále informoval přítomné o zasedání výboru Evropské mikroskopické společnosti (http://www.eurmicsoc.org/) a stavu příprav na Evropskou mikroskopickou konferenci v Antverpách (http://143.129.203.3/emc2004/). Zkonstatoval, že se nepodařilo v odpovídající míře prosadit zástupce naší společnosti do organizačních výborů jednotlivých sekcí, což bylo pravděpodobně zaviněno přesunem konference z původně schváleného Jerusalemu do Antverp.

5/ V diskuzi, která následovala, byla probrána možnost organizování výše uvedených kurzů v anglickém jazyce. Bylo konstatováno hlavními organizátory Doc. Hozákem a Dr. Millerovou, že by to bylo možné, pokud by se objevil zájem ze strany anglicky mluvících postgraduálních studentů. Delší diskuze se rozvinula kolem délky výroční konference. Všichni přítomní se pochvalně vyjádřili k právě končící konferenci v Novém Městě na Moravě, pouze litovali, že trvala příliš krátce a měla velmi nabitý program, takže nezbylo příliš prostoru na vzájemnou výměnu informací či diskuzi u vystavených posterů. Většina přítomných souhlasila s frekvencí pořádání výročních konferencí CSMS jednou za dva roky. Dále navrhovali její prodloužení na tři dny s tím, že by začínala právě valným shromážděním. Novoměstská varianta, kdy konference valným shromážděním končila, bohužel vede k nízké účasti členů společnosti na shromáždění.

Zapsala: Ing. J. Nebesářová, CSc. Ověřil: Doc. RNDr. P. Hozák, DrSc.
Zlatí a stříbrní členové společnosti