Valné shromáždění CSMS - 17.2.2011, Nové Město na Moravě

  • 20.1.2012
  • Z valných shromáždění

Zápis z valsného shromáždění společnosti, které zvolilo v tajném hlasování výbor společnosti pro funkční období 2011-2015.

Zápis z valného shromáždění Československé mikroskopické s polečnosti, které se konalo 17. února 2011 v Novém Městě na Moravě

Celkový počet členů společnosti: 287 individuálních a 17 kolektivních

Přítomno: 49 členů (příloha č. 6)

Program:

1) zpráva o činnosti v roce 2010

2) zpráva o hospodaření v roce 2010

3) zpráva o stavu členské základny a databázi členů

4) zpráva revizora o hospodařeni v roce 2010

5) plán činnosti pro rok 2011 a návrh rozpočtu

6) různé

7) Volba členů výboru na další volební období

Ad.1) Prof. Pavel Hozák, předseda společnosti, přivítal přítomné a představil program valného shromáždění, který přítomní členové CSMS schválili. Prvním bodem programu byla zpráva o činnosti společnosti v roce 2010. Hlavní činnost společnosti spočívala v organizaci výukových kurzů. V roce 2010 společnost pořádala 5 výukových kurzů, nově byl pořádán kurz „Mikroskopie matriálů“ (Dr. Šlouf a Dr. Klementová) a slovenský kurz biologické mikroskopie (Dr. Martinka). Pozitivní skutečností je, že řada oborových rad zařadila kurzy pořádané společností do výukových plánů PhD studentů, což dokazuje jejich vysokou úroveň a kvalitu kurzů.

Kromě kurzů společnost pořádala výroční konferenci. V roce 2010 se konala v Novém Městě na Moravě. Na mezinárodním poli se společnost angažovala v přípravě 52nd Symposium of the Society for Histochemistry, 1.- 4.9.2010 v Praze. Naše společnost měla poměrně silné zastoupení na pozicích chairmenů jednotlivých odborných sekcí. Dále se v letošním roce konal 17. IMC v brazilském Rio de Janeiro, kde se vedení společnosti úspěšně zúčastnilo soutěže o pořádání IMC v roce 2014. Společnost podpořila také účast studentů a mladých vědeckých pracovníků vypsáním soutěže o udělení 3 stipendií ve výši 20 tisíc Kč.

Ad.2) Zpráva o hospodaření:

Předseda seznámil přítomné členy se zprávou o hospodaření společnosti v roce 2010, viz přiložený přehled (příloha č. 3 a 5). Celkově hospodaření společnosti skončilo ztrátou cca 14 tisíc Kč. Což je výrazně méně než plánovaný a schválený schodek 150 tisíc Kč (příloha č. 3). Většina akcí proběhla s vyrovnaným rozpočtem a dále se v rozpočtu pozitivně promítl zlepšený výběr členských příspěvků

Ke zprávě o hospodaření se pozitivně vyjádřil i revizor společnosti, Dr. Horáček z ÚPT v Brně, který potvrdil, že účetnictví je vedeno řádně a výdaje jsou odůvodněné. V následném hlasování přítomní členové zprávu o hospodaření schválili.

Ad.3) Členská základna.

V zaslané zprávě ing. J. Nebesářová (předneseno Prof. Hozákem) uvedla, že CSMS tvoří 287 individuálních a 17 kolektivních členů. O členství ve společnosti je stoupající zájem, především z řad doktorandů. Také počet firem stoupl od loňského roku o dvě. Na webových stránkách má každý člen společnosti možnost aktualizovat si své kontaktní údaje. Zatím této možnosti mnoho členů nevyužilo, což je škoda. V EMS ročence, která se aktualizuje začátkem roku, se potom objevují neaktuální údaje o členech společnosti.

Ad.4) Zpráva revizora o hospodařeni v roce 2010:

viz příloha č. 5

Ad.5) Plán činnosti společnosti v roce 2011:
Předseda společnosti informoval členy o akcích, které se chystají na letošní rok. Jedná se především o výukové kurzy, k tradičně pořádaným by měly nově přibýt dva kurzy pořádané na Slovensku, o kterých krátce informovali Ing. Petr Švec ml. a Prof. Peter Palček. V září se bude konat v italském Urbinu již desátý ročník Multinacionálního mikroskopického kongresu, kde naše společnost je spolupořadatelem.

Další výroční konference Mikroskopie 2012 se uskuteční na Slovensku v Bratislavě.

Informace o chystaných akcích neleznou členové i zájemci na internetových stránkách společnosti.

Prof. Pavel Hozák informoval členy o návrhu rozpočtu na příští rok, který plánujeme víceméně vyrovnaný. Příjmy z členských příspěvků jsou odhadovány na 124 tisíc Kč, dotace 80 tisíc, výdaje zhruba 150 tisíc Kč, což představuje schodek ve výši 30 tisíc Kč (příloha č. 3)

Ad.6) Různé.

V bodě různé Dr. Miroslav Šlouf navrhl změnu v zadávací dokumentaci pro abstrakta posterů a přednášek na tuzemské akce a to z AJ na ČJ. Po diskusi byl návrh v hlasování zamítnut z důvodu neregulérnosti k zvaným zahraničním řečníkům v poměru 6x pro změnu, 3x se zdrželi hlasování, 40x proti změně.

Předseda společnosti informoval přítomné o záměru výboru v letošním roce nevypisovat soutěž o udělení stipendií na konference a peníze ponechat spíše na stipendia pro budoucí velké konference, kde je účast finančně náročná a stipendium skutečně pomůže k účasti.

Na závěr valného shromáždění se hlasovalo o usnesení, které bylo schváleno všemi přítomnými členy VS

Ad 7) Proběhla tajná volba členů výboru CSMS na následující čtyřleté období.

Na návrh Dr. Čiamporové valné shromáždění hlasováním odsouhlasilo zvýšení počtu členů výboru společnosti na 16 vzhledem k náročnosti přípravy IMC 2014, které bude organizovat zvolený výbor.

Za členy výboru CSMS byli zvoleni všichni kandidáti: Oldřich Benada, Luděk Frank, Pavel Hozák, Pavel Janda, Mariana Klementová, Vladimír Kolařík, Michal Kozubek, Lucie Kubínová, Michal Martinka, Jana Nebesářová, Lenka Pišlová, Jaromír Plášek, Petr Šittner, Miroslav Šlouf, Petr Švec, Ivo Vávra.

Zápis o volbě je přiložen jako příloha zápisu č. 4

Zapsala: L. Pišlová

Usnesení valného shromáždění Česko-Slovenské mikroskopické společnosti

Hotel Ski, Nové Město na Moravě, 17.2. 2011

Valné shromáždění ČSMS schvaluje:

zprávu o činnosti společnosti v roce 2010 – dle přílohy č.5

zprávu o hospodaření společnosti a stavu financí v roce 2010 – dle přílohy č.3

návrh činnosti v roce 2011

návrh rozpočtu na rok 2011 – dle přílohy č.3

Valné shromáždění ČSMS zvolilo výbor ve složení:

Oldřich Benada

Luděk Frank

Pavel Hozák

Pavel Janda

Mariana Klementová

Vladimír Kolařík

Michal Kozubek

Lucie Kubínová

Michal Martinka

Jana Nebesářová

Lenka Pišlová

Jaromír Plášek

Petr Šittner

Miroslav Šlouf

Petr Švec

Ivo Vávra

Zápis ze schůze výboru Československé mikroskopické společnosti, která se konalo 18. února 2011 v Novém Městě na Moravě

Přítomni:

Oldřich Benada

Fedor Čiampor

Luděk Frank

Pavel Hozák

Pavel Janda

Lucie Kubínová

Michal Martinka

Jaromír Plášek

Petr Šittner

Miroslav Šlouf

Petr Švec

Ivo Vávra

Ingrid Vojteková (Guarant International)

Omluveni:

Jana Nebesářová

Lenka Pišlová

Nepřítomni:

1) proběhla tajná volba funkcionářů výboru a zvoleni byli (všichni jednomyslně):

Předseda – Pavel Hozák

Místopředseda – Ivo Vávra

Jednatelka – Jana Nebesářová

Hospodářka – Lenka Pišlová

2) Upřesněny byly úkoly pro nejbližší období pro přípravu IMC 2014.

Zapsal: Pavel Hozák

Zlatí a stříbrní členové společnosti