Valné shromáždění CSMS - 17.3.2010, Nové Město na Moravě

 • 3.11.2010
 • Z valných shromáždění

Valné shromáždění CSMS se sešlo na výroční konferenci společnosti Mikroskopie 2010, která se konala ve dnech 17. a 18. března 2010 v hotelu Ski v Novém Městě na Moravě.

Zápis z valného shromáždění Československé mikroskopické společnosti, 17.3.2010, Nové Město na Moravě

Celkový počet členů společnosti: 250 individuálních a 15 kolektivních

Přítomno: 36 členů

Program:

 • zpráva o činnosti v roce 2009
 • zpráva o hospodaření v roce 2009
 • zpráva o stavu členské základny a databázi členů
 • zpráva revizora o hospodařeni v roce 2009
 • plán činnosti pro rok 2010 a návrh rozpočtu
 • různé
 • Ad.1) Prof. Pavel Hozák, předseda společnosti, přivítal přítomné a představil program valného shromáždění, který přítomní členové CSMS schválili. Prvním bodem programu byla zpráva o činnosti společnosti v roce 2010. Hlavní činnost společnosti spočívala v organizaci výukových kurzů. V roce 2009 se společnost pořádala 4 výukové kurzy, nově byl pořádán kurz „TEM in life science“ na UMG. Pozitivní skutečností je, že řada oborových rad zařadila kurzy pořádané společností do výukových plánů PhD studentů, což dokazuje jejich vysokou úroveň a kvalitu kurzů.

  Kromě kurzů společnost pořádala výroční konferenci. V roce 2009 se konala ve Staré Lesné na Slovensku a hlavním organizátorem byl Dr. Ivo Vávra z Elektrotechnického ústavu SAV. Na mezinárodním poli se společnost angažovala v přípravě Mikroskopické konference v Grazu, která spojila 9. Multinacionální mikroskopickou konferenci a Dreilandertagung a tím pádem byla největší evropskou mikroskopickou akcí v roce 2009. Naše společnost měla poměrně silné zastoupení na pozicích chairmenů jednotlivých odborných sekcí a dále se jí na této konferenci podařilo vyhrát evropské kolo soutěže o pořádání IMC v roce 2014. Společnost podpořila také účast studentů a mladých vědeckých pracovníků vypsáním soutěže o udělení 5 stipendiíí ve výši 10 tisíc Kč.

  Ad.2) Zpráva o hospodaření: Předseda seznámil přítomné členy se zprávou o hospodaření společnosti v roce 2009, viz přiložený přehled. Celkově hospodaření společnosti skončilo ztrátou cca 30 tisíc Kč. Což je výrazně méně než schválený schodek 150 tisíc. Většina akcí proběhla s vyrovnaným rozpočtem a dále se v rozpočtu pozitivně promítl zlepšený výběr členských příspěvků.

  Ke zprávě o hospodaření se pozitivně vyjádřil i revizor společnosti, Dr. Horáček z ÚPT v Brně, který potvrdil, že účetnictví je vedeno řádně a výdaje jsou odůvodněné. V následném hlasování přítomní členové zprávu o hospodaření schválili.

  Ad.3) Členská základna: Ing. Nebesářová informovala členy, že CSMS právě tvoří 250 individuálních a 15 kolektivních členů. O členství ve společnosti je stoupající zájem, především z řad doktorandů. Také počet firem stoupl od loňského roku o dvě. Na nových webových stránkách má každý člen společnosti možnost aktualizovat si své kontaktní údaje. Zatím této možnosti mnoho členů nevyužilo, což je škoda. V EMS ročence, která se aktualizuje začátkem roku, se potom objevují neaktuální údaje o členech společnosti.

  Ad.4) Informace o činnosti společnosti v roce 2010: Předseda společnosti informoval členy o akcích, které se chystají na letošní rok. Jedná se především o výukové kurzy, k tradičně pořádaným by měl nově přibýt kurz mikroskopie materiálů, o kterém krátce informoval jeho hlavní organizátor Dr. Šlouf z ÚMCH. V letošním roce se bude konat 17. IMC v brazilském Rio de Janeiro, kde by se vedení společnosti zúčastní soutěže o pořádání IMC v roce 2014.

  Další výroční konference Mikroskopie 2011 se opět uskuteční V Novém Městě na Moravě.

  Informace o chystaných akcích neleznou členové i zájemci na internetových stránkách společnosti.

  Prof. Pavel Hozák informoval členy o návrhu rozpočtu na příští rok, který by měl být opět schodkový. Příjmy z členských příspěvků jsou odhadovány na 120 tisíc Kč, dotace 80 tisíc, výdaje zhruba 300 tisíc, což představuje schodek ve výši 150 tisíc Kč.

  Ad.5) Různé. V bodě různé Dr. Starý informoval přítomné členy o připravované Podzimní škole rtg. mikroanalýzy, která se uskuteční v říjnu v lázních Bohdaneč a kterou pořádá Spektroskopická společnost. Protože tento kurz může být zajímavý i pro členy naší společnosti, byly informace o této akci již vyvěšeny na webových stránkách společnosti.

  Předseda společnosti informoval přítomné o záměru výboru vypsat soutěž o udělení 3 stipendií ve výši 20 tisíc Kč na podporu účasti studentů a mladých vědeckých pracovníků na 17. IMC v Brazílii. Soutěž bude vyhlášena na začátku března a její výsledky budou oznámeny před 15 dubnem.

  Na závěr valného shromáždění se hlasovalo o usnesení, které bylo schváleno všemi přítomnými členy VS.

  Zapsala: J. Nebesářová

  Ověřil: P.Hozák

  Usnesení valného shromáždění Česko-Slovenské mikroskopické společnosti

  17.3.2010, hotel Ski, Nové Město na Moravě

  Valné shromáždění ČSMS schvaluje:

 • zprávu o činnosti společnosti v roce 2009 – dle přílohy
 • zprávu o hospodaření společnosti a stavu financí v roce 2009 – dle přílohy
 • návrh rozpočtu na rok 2010 – dle přílohy
 • Zlatí a stříbrní členové společnosti