Valné shromáždění CSMS - 26.3.2009, Stará Lesná

  • 6.1.2010
  • Z valných shromáždění

Zápis z valného shromáždění Československé mikroskopické společnosti, které se uskutečnilo v rámci výroční konference CSMS - Mikroskopie 2009 v hotelu Academia ve Staré Lesné na Slovensku

Celkový počet členů společnosti: 236 a 13 kolektivních

Přítomno: 38 členů

 

Program:

1) zpráva o činnosti v roce 2008 - P. Hozák

2) zpráva o hospodaření v roce 2008 - P. Hozák

3) zpráva revizora o hospodařeni v roce 2008 - M. Horáček

4) zpráva o stavu členské základny a databázi členu - J. Nebesářová

5) plán činnosti v roce 2009 a návrh rozpočtu - P. Hozák

6) různé

 

 

Ad.1) Zpráva o činnosti v roce 2008

Prof. Pavel Hozák, předseda společnosti, přivítal přítomné a představil program schůze, který přítomní členové CSMS schválili. V prvním bodě se zaměřil na činnost společnosti, kde ocenil její vzestupnou tendenci. Hlavní činnost společnosti spočívá v organizaci výukových kurzů, kterých se v roce 2008 zúčastnilo 170 postgraduálních studentů a mladých vědeckých pracovníků. Poté předseda společnosti uvedl přehled kurzů, které společnost v roce 2008 pořádala. Pozitivní je, že řada oborových rad zařadila kurzy pořádané společností do výukových plánů PhD studentů, což dokazuje jejich vysokou úroveň a kvalitu.

Kromě kurzů společnost každý rok pořádá výroční konferenci. V roce 2008 se konala v únoru v Novém Městě na Moravě. Další akcí, kde byla společnost poměrně silně zastoupena, byla evropská mikroskopická konference v Aachenu, které se zúčastnilo cca 20 členů společnosti.

 

Ad.2) Zpráva o hospodaření:

Předseda společnosti seznámil přítomné členy se zprávou o hospodaření společnosti v roce 2008: Výnosy činily 629 tisíc, z toho 112 bylo vybráno na členských příspěvcích.

Náklady dosáhly 920 tisíc, z toho 246 tisíc byly mzdové . Na dotacích společnost získala 80 tisíc. Z toho vyplývá, že za uplynulý rok společnost vyčerpala více peněz, než získala. Příčinou bylo koupení 6 cen, které společnost každoročně uděluje za celoživotní zásluhy zasloužilým členům, za 106 tisíc, dále podpora účasti 10 stipendistů v Aachenu, která stála 100 tisíc.

Ad.3) Zpráva revizora o hospodaření CSMS v roce 2008:

Ke zprávě o hospodaření se pozitivně vyjádřil i revizor společnosti, Dr. Horáček z ÚPT v Brně, který potvrdil, že účetnictví je vedeno řádně a výdaje jsou odůvodněné. V následném hlasování přítomní členové zprávu o hospodaření schválili.

 

Ad.4) Členská základna.

Ing. Nebesářová informovala členy, že CSMS právě tvoří 236 individuálních a 13 kolektivních členů. O členství ve společnosti je stoupající zájem, především z řad studentů.

 

Ad.4) Informace o činnosti společnosti v roce 2009:

Předseda společnosti informoval členy o akcích, které se chystají na letošní rok. Jedná se především o Multinacinalní mikroskopický kongres, který se uskuteční počátkem záři v Grazu v Rakousku. Díky spojení s tradiční mikroskopickou konferencí německy mluvících zemí bude tato konference pravděpodobně největší letošní evropskou akcí.

Na tuto akci bude možnost získat stipendium. Výbor se rozhodl podpořit účast studentů a mladých vědeckých pracovníků vypsáním soutěže o udělení 5 stipendií ve výši 10 tisíc Kč.

Předseda společnosti informoval přítomné o záměru účastnit se soutěže o pořádání 18. IMC. Proto se CSMS zúčastní Evropského předkola a pokud uspěje i výběru, který proběhne na světovém kongresu v roce 2010, který se uskuteční v Brazílii v Rio de Janeiro.

Další výroční konference Mikroskopie 2010 se opět uskuteční V Novém Městě na Moravě. Pro konferenci je v hotelu Ski zarezervován termín 17-18. února 2010,

Na podzim se v Brně uskuteční tradiční Podzimní škola elektronové mikroskopie.

Informace o chystaných akcích neleznou členové i zájemci na internetových stránkách společnosti.

Prof. Pavel Hozák informoval členy o návrhu rozpočtu na příští rok, který by měl být opět schodkový. Příjmy z členských příspěvků jsou odhadovány na 120 tisíc Kč, dotace 80 tisíc, výdaje zhruba 350 tisíc, což představuje schodek ve výši 150 tisíc Kč.

 

Ad.5) Různé.

V bodě různé se diskutovalo o podmínkách soutěže o stipendium FEI.

 

Na závěr valného shromáždění se hlasovalo o usnesení. Všichni přítomní členové usnesení schválili, hlasování se zdržel pouze jeden přítomný nečlen společnosti.

 

Zapsala: J. Nebesářová

Zlatí a stříbrní členové společnosti