Valné shromáždění CSMS 9.2.2002

 • 1.1.2009
 • Z valných shromáždění

Valné shromáždění CSMS

Vranovská Ves, hotel Club - 9.2.2002

Zápis z valného shromáždění Československé společnosti pro elektronovou mikroskopii,


Shromáždění se konalo za účasti 41 individuálních a 2 kolektivních členů společnosti.

 1. Úvod: Valné shromáždění zahájil dr. Frank, který hned v úvodu členy seznámil se změnami, ke kterým došlo v předsednictvu společnosti. To zasedalo předchozího dne ve večerních hodinách, kde podal rezignaci předseda společnosti dr. Frank a dále dr. Schauer, tajemník společnosti a ing.Furch, hospodář. Důvodem jejich rezignace, jak uvedli, bylo ukončení aktivit spojených s pořádáním EUREM v Brně v roce 2000, díky kterému jim byl prodloužen mandát, a pracovní vytížení. Do funkce nového předsedy byl navržen dr. Pavel Hozák z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, a do funkce tajemníka ing. Jana Nebesářová z Parazitologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích. Výbor přijal rezignaci předsedy a tajemníka a zároveň jednomyslně do uvolněných funkcí zvolil navržené kandidáty. Rezignace ing. Furcha na funkci hospodáře nebyla výborem přijata, vzhledem k tomu, že zatím nebyl nalezen nový kandidát. Do jeho nalezení bude tuto funkci i nadále vykonávat ing. Furch. V souvislosti s těmito změnami v dohledné době dojde k přemístění sekretariátu do Prahy a internetového www sídla společnosti do Českých Budějovic. Po tomto úvodu předal dr. Frank slovo novému předsedovi společnosti.

 2. Poděkování: Dr. Hozák nejprve poděkoval členům výboru – jmenovitě dr. Frankovi, doc. Čiamporovi, ing. Mullerové, dr. Schauerovi a ing. Furchovi – za jejich aktivní činnost ve vedení společnosti a především za přípravu Evropského kongresu, který se konal v roce 2000 v Brně a byl velmi úspěšnou akcí, která naši společnost výrazně zviditelnila. Výše jmenovaným členům vedení společnosti předal malé dárky.

 3. Změna názvu společnosti: Stejně jako na posledním zasedání v Lecce byla opět nastolena otázka změny názvu společnosti vypuštěním přívlastku elektronová. Jak dr. Hozák uvedl, jedná se o celosvětový trend, který vyplývá z potřeby používat k charakterizaci preparátu kombinaci více mikroskopických technik, což vede k jejich vzájemnému prolínání. Na rozdíl od zasedání v Lecce, nikdo se do otevřené diskuze o změně názvu společnosti nepřihlásil a v následujícím hlasování byla změna názvu jednomyslně přijata. Schválený název společnosti je:

  Československá mikroskopická společnost anglická verze: Czechoslovak Microscopy Society oboujazyčná zkratka: CSMS
 4. Dovolba členů výboru: V souvislosti se změnou názvu byla vyslovena i potřeba přizvat zástupce z oblasti ne-elektronových mikroskopií do výboru společnosti. Byla navržena dr. Kubínová z Fyziologického ústavu AV ČR, která se zabývá konfokální mikroskopií, morfometrií a sterologií. Zároveň bylo poukázáno na absenci zástupce ve výboru z oblasti materiálové elektronové mikroskopie, kde byl jako vhodný kandidát vybrán a posléze i přesvědčen dr. Vávra z Ústavu elektrického inženýrství SAV v Bratislavě. V následující volbě přítomní členové společnosti oba kandidáty jednomyslně zvolili.

 5. Aktivity společnosti:

  1. Dr. Frank informoval členy o jednáních , která se uskutečnila v průběhu IV. MCEM v Lecce, a dále o akcích, které bude společnost spolupořádat v příštím roce. Jedná se o konferenci Německé mikroskopické společnosti, která se bude konat v září 2003 v Drážďanech, a o 6. MCEM, který se uskuteční v polovině června 2003 v chorvatské Pule. V obou případech budou členové společnosti platit zvýhodněné konferenční poplatky.
  2. Krátká informace byla také podána o blížícím se 15. světovém kongresu ICEM, který se bude konat v září v jihoafrickém Durbanu. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách konference www.icem15.com.
  3. Příští evropský kongres by se měl uskutečnit v srpnu 2004 v Jerusalemu. Vzhledem k nestabilitě této oblasti se uvažuje o změně místa konání. V úvahu připadá několik možností, buď přesunout kongres do jiné západoevropské země a národní mikroskopickou organizaci pověřit pořadatelstvím, anebo např. akci uspořádat bez změny pořadatele, ale v jiné lokalitě.
  4. Dr. Hozák se ve svém příspěvku zamyslel nad budoucími aktivitami společnosti. Vysoce ocenil rozvíjející se mikroskopické diskuzní fórum na webových stránkách dr. Schauera, které bude i nadále pokračovat. V souvislosti s tím oznámil úmysl informovat zhruba v dvouměsíčním intervalu členy společnosti o aktuálním dění dopisem zasílaným elektronickou poštou. Dále vyzval všechny členy k pokračování v náboru nových zájemců o členství z řad ne-elektronových mikroskopiků, které v minulém období bylo poměrně úspěšné. Potvrdil odhodlání společnosti finančně podporovat (částkou cca 20.000,- Kč) pořádání postgraduálních kurzů s mikroskopickou tématikou. Týdenní kurz s názvem „Získání a zpracování mikroskopického obrazu“ se pod patronací dr. Hozáka, dr. Kubínové a ing. Nebesářové uskuteční letos v květnu v Praze.
 6. Finanční situace společnosti:

  1. Ing. Furch informoval členy společnosti o finančním uzavření akce EUREM 2000. Byl zrušen Spolek pro pořádání kongresu, jehož jediným dědicem je právě naše společnost. V její prospěch byly převedeny zůstatky na účtu Spolku. Vzhledem k očekávanému vrácení daně v letošním roce bude finanční hotovost společnosti pohybovat okolo 300.000,- Kč.
  2. Na účet společnosti by ještě měla přibýt vládní dotace vědeckým spolkům, která bude použita na provoz webových stránek společnosti a uspořádání letního fyzikálního semináře, a dále příspěvky členů společnosti. V této souvislosti ing. Furch upozornil na zvýšení členského poplatku na 250,- Kč ročně, o kterém rozhodlo valné shromáždění CSEM, které se sešlo v září loňského roku v italském Lecce. Důvodem zvýšení byla skutečnost, že se společnost zavázala odvádět za každého člena poplatek ve výši 5 EUR do pokladny Evropské mikroskopické společnosti.
 7. Diskuze:

  1. Dr. Frank se obrátil na autory příspěvků II. výročního shromáždění CSEM, aby je zaslali včas a v požadovaném formátu v anglické verzi, aby sborník z této akce mohl být včas vydán.
  2. Dr. Schauer poděkoval za vstřícnost a spolupráci v době jeho působení ve funkci tajemníka všem členům společnosti.
  3. Dr. Rozinek se zajímal, jestli bude pokračovat nábor nových členů společnosti. Byl dr.Hozákem ujištěn, že zájem o rozšíření členské základny i nadále trvá.

Přílohy: Prezenční listina

Ve Vranovské Vsi, 9. 2. 2002

Pavel Hozák předseda CSEM

Jana Nebesářová tajemnice CSEM

Zlatí a stříbrní členové společnosti