Valné shromáždění 18.6.2007

  • 22.1.2009
  • Z valných shromáždění

Zápis

z valného shromáždění Česko-Slovenské mikroskopické společnosti, které se konalo 18.6.2007 v Praze

Přítomno: 52 členů společnosti Nepřítomno: Omluveni: Program: 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2006 2. Zpráva o stavu financí a účetní uzávěrka 3. Zpráva o stavu členské základny 4. Informace o připravovaných aktivitách společnosti v roce 2008 5. Volba výboru společnosti 6. Diskuse Ad1/ Předseda společnosti, Prof. Pavel Hozák, na úvod přivítal přítomné členy společnosti a seznámil je se zprávou o činnosti společnosti v roce 2006. V tomto roce společnost uspořádala výroční konferenci v Novém Městě na Moravě, na kterou přijelo více než 100 účastníků. Součástí konference bylo udělení cen CSMS. Za celoživotní přínos k mikroskopickému sledování živých buněk cenu obdržel v roce 2006 Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. Cenu za nejlepší PhD disertaci s významným využitím mikroskopických technik získali dva mladí vědečtí pracovníci: Ing. Katarína Sedláčková PhD. za práci týkající se studia nanokompozitních tenkých vrstev na bázi nových strukturních forem uhlíku pomocí TEM a HREM a Mgr. Ladislav Bumba PhD za práci o využití elektronové mikroskopie při studiu fotosyntetických membránových proteinů. Další aktivity se soustředily na podporu a organizování výukových kurzů s mikroskopickou tématikou, zaměřených na PhD studenty a mladé vědecké pracovníky. Ke tradičně pořádaným kurzům v Praze a Brně přibyl nový kurz v Českých Budějovicích orientovaný na problematiku přípravy biologických preparátů pro elektronové mikroskopy. V průběhu celého roku byla v provozu internetová stránka společnosti, která byla hlavním komunikačním prostředkem mezi členy společnosti a výborem. Ad2/ V dalším příspěvku seznámil předseda společnosti, Prof. Pavel Hozák, přítomné s aktuálním stavem financí společnosti a účetní uzávěrkou společnosti za rok 2006. Konstatoval, že společnosti se daří zvyšovat díky dobrému hospodaření hotovost na účtu a v současné době dosahuje částky cca 600 tisíc Kč. Tento nárůst vedl vedení společnosti k poskytnutí 12 stipendií v částce 4000,- Kč na 8.MCM, o které se mohli ucházet studenti a mladí vědečtí pracovníci z České a Slovenské republiky a která jim měla usnadnit účast na kongresu. Prof. Hozák zdůraznil, že společnost je dlouhodobě úspěšná v získávání vládních dotací na své aktivity a s pomocí sponzorů jsou všechny akce pořádány s vyrovnaným rozpočtem. O účetnictví společnosti se stará účetní firma. Na závěr tohoto příspěvku vyzval předseda Dr, Miroslava Horáčka, revizora společnosti, aby podal zprávu o revizi hospodaření společnosti v roce 2006. Dr. Horáček konstatoval, že účty jsou vedeny řádně a peníze společnosti vynakládány v souladu s plánovanými aktivitami a na základě podložených požadavků. Ad3/ Zprávu o stavu členské základny přednesla Ing. Jana Nebesářová. Zkonstatovala, že po celé funkční období stávajícího výboru rostl počet členů společnosti. Výbor přebíral společnost v roce 2002 se 175 členy a 10 kolektivními členy. K 31.12.2006 CSMS tvořilo 246 členů a 12 kolektivních. 60 z nich bylo na počátku roku 2007 ukončeno členství pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků. V současné chvíli má společnost 206 členů a 12 kolektivních členů Ad4/ Prof. Hozák seznámil přítomné s plánovanými aktivitami společnosti ve zbytku roku 2007 a roku 2008. Hlavní důraz bude opět kladen na výukové aktivity. Na podzim letošního roku proběhnou tři kurzy: Podzimní škola elektronové mikroskopie (Ing. Wandrol, Brno), Biologické preparáty v elektronových mikroskopech (Ing. Nebesářová, České Budějovice) a Získání a zpracování mikroskopického obrazu (Prof. Hozák, Praha). V roce 2008 výbor CSMS opět uspořádá výroční konferenci společnosti a kromě provozování webových stránek bude podporovat a spolupořádat vzdělávací kurzy ve stejném rozsahu jako v předchozích letech. Ad5/ Před vlastní volbou výboru vyzval Prof. Hozák přítomné, zda mají návrh na doplnění kandidátky. Potom požádal kandidáty, kteří se ucházejí o zvolení do výboru, aby se představili a seznámili valné shromáždění o svých představách, jak plánují přispět k činnosti společnosti v dalším volebním období. Během představování Dr. Ovečka požádal o zrušení jeho kandidatury v souvislosti s jeho odchodem na tříletý pobyt do zahraničí. Aby byl zachován určitý poměr zástupců ze Slovenska ve výboru, byl požádán Dr. Martinka z Přírodovědecké fakulty University Komenského v Bratislavě o kandidaturu. Po představení kandidátů bylo hlasováno o návrhu, aby výbor tvořilo 13 členů společnosti. Tento návrh byl valným shromážděním schválen. Potom již bylo přikročeno k rozdání kandidátek a volbě výboru. Po spočítání 52 odevzdaných platných hlasů byl zveřejněn výsledek voleb: Nebesářová (ČR) 51 hlasů Čiampor (SK) 50 Hozák (ČR) 49 Nováková (ČR) 49 Frank (ČR) 44 Kubínová (ČR) 43 Benada (ČR) 43 Vávra (SR) 42 Martinka (SR) 42 Šlouf (ČR) 36 Kolařík (ČR) 34 Plášek (ČR) 34 Janda (ČR) 32 Müllerová (ČR) 31 Gemperlová (ČR) 28 Raška (ČR) 27 Schauer (ČR) 22 Na závěr voleb předseda společnosti, prof. Hozák, poděkoval odstupujícímu výboru za jeho práci v uplynulém volebním období a zároveň nový výbor pozval na první zasedání, které se uskuteční 18.6.2007 ve večerních hodinách a jehož úkolem bude zvolit nového předsedu a místopředsedu společnosti. Ad6/ Protože se do diskuze nikdo nepřihlásil, poděkoval prof. Hozák přítomným za účast a valné shromáždění Československé mikroskopické společnosti ukončil.

Zapsala: Jana Nebesářová

Ověřil: Pavel Hozák

Zlatí a stříbrní členové společnosti