Valné shromáždění CSMS 24.2.2005

  • 3.1.2009
  • Z valných shromáždění

Valné shromáždění CSMS

Hotel Ski, Nové Město na Moravě - 24.2.2005

Přítomno: 34 členů společnosti Úvodem přivítal přítomné členy společnosti předseda CSMS doc. Pavel Hozák a seznámil je se programem valného shromáždění: 1/ Zpráva o činnosti společnosti 2/ Zpráva o hospodaření společnosti a schválení účetní uzávěrky 3/ Dovolba výboru 4/ Činnost EMS 5/ Různé Ad 1/ Zprávu přednesl předseda společnosti Doc. Hozák. Nejprve upozornil na zahájení tradice pořádání pravidelných konferencí, které se setkalo spozitivním ohlasem členské základny. Po konferenci ve Vranovské Vsi vroce 2002 byla uspořádána výroční konference vroce 2004 vNovém Městě na Moravě, jejíž úspěch vedl organizátory krozhodnutí pořádat tuto konferenci ve stejném rozsahu každoročně. Pozitivně jsou hodnoceny i ceny, které výbor poprvé udělil vsouvislosti spořádáním výroční konference CSMS vroce 2004 vNovém městě na Moravě. Prvními laureáty „Ceny CSMS za významné zásluhy vmikroskopii“, kterou umělecky ztvárnil renomovaný výtvarník Slavomír Čermák, se stali Prof. Armín Delong a Prof. Mojmír Petráň. Poprvé zde byla také vyhodnocena „Soutěž o nejlepší PhD disertaci svýznamným použitím mikroskopických technik“ pro disertanty, kteří obhájili po 1.1. 2002. V soutěži zvítězila Mgr. Vlada Filimoněnko s prací o buněčném jádře a kromě toho, že získala finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč, přednesla na konferenci vyzvanou přednášku. Vsouladu se záměrem společnosti rozšiřovat znalosti o nejrůznějších mikroskopických technikách podpořila CSMS vroce 2004 uspořádání dvou kurzů. Ve spolupráci s ÚEM AV ČR proběhl „Kurz získání a zpracování mikroskopického obrazu“, který poskytuje průřez metodami světelné a elektronové mikroskopie spolu se základy morfometrie a stereologie. Vtéže spolupráci pak mezinárodní kurz “Fluorescence detection of antigens”, který posluchače informoval o metodologických možnostech moderní detekce antigenů vbiomedicíně (náhrada za kurz pořádaný Brnem Podzimní škola elektronové mikroskopie). Absolvování kurzů je u řady oborových rad započítáváno do splnění povinností PhD studentů. Celkem se kurzů zúčastnilo více než osmdesát doktorandů a mladších vědeckých pracovníků. Vroce 2005 CSMS podpoří uspořádání tří kurzů. Pokračovalo zdokonalování intenetového portálu CSMS – stránky společnosti na adrese www.microscopy.cz. Jsou zde informace o společnosti, pořádaných akcích, aktuality, mikroskopický bazar, elektronická přihláška pro nové zájemce o členství ve společnosti, odkazy na kolektivní členy společnosti, nejnověji i diskusní fórum. Cílem projektu je informovat odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím www stránek o všem, co se společnosti a mikroskopických metod týká. Zmezinárodních akcí lze za nejvýznamnějsí v roce 2004 považovat konferenci „European Microscopy Congress 2004“, konaný 22. – 27. srpna vAntverpách. CSMS byla zastoupena asi deseti účastníky, rovněž CSMS zprostředkovala udělení dvou stipendíí pro účast PhD studentů. Akce byla na velmi vysoké odborné úrovni spřibližně 1000 vědeckými účastníky a 300 firemními účastníky z50 zemí. Konference ukázala jasný trend vsoučasné mikroskopii, kdy se významně pojí výzkum svývojem nových technologii vrámci spolupráce vědeckých týmů přímo svýrobci. Od roku 2000, kdy CSMS uspořádala 12. Evropský kongres o elektronové mikroskopii, lze sledovat jak strmý rozvoj společnosti i její členské základny ( vsoučasné chvíli má společnost 239 členů, ztoho 12 kolektivních), tak i růst její mezinárodní prestiže. Mimo jiné je toho projevem dosažení členství v desetičlenném Výkonném výboru Evropské mikroskopické společnosti. V roce 2004 skončilo funkční období výboru, v němž CSMS zastupoval Dr. Frank. Pro volby nového výboru na evropském kongresu v Antwerpách v roce 2004 byla předložena kandidátka, v níž CSMS reprezentoval Doc. Hozák. Návrh byl úspěšný a Doc. Hozák byl zvolen členem výkonného výboru Evropské mikroskopické společnosti. Ad 2/ Doc Hozák seznámil členy společnosti sjejím hospodařením vroce 2004. Společnost získala vroce 2004 80 tisíc Kč na dotacích, 51 tisíc Kč vybrala na příspěvcích a 50 tisíc Kč získala na sponzorských darech. Tyto prostředky byly použity na podporu výše zmíněných akcí, jež všechny měly vyrovnaný rozpočet. Výsledkem hospodaření je, že kzůstatku na účtu vkonci roku 2003 vcelkové výši 361,- tisíc Kč přibylo necelých 40,- tisíc Kč, takže konečný stav vroce 2004 je 400,- tisíc Kč. Doc. Hozák zdůraznil pozitivní skutečnost, že i při zvýšení počtu a objemu pořádaných akcí máme vyrovnaný rozpočet společnosti, se kterým jdeme i do roku 2005. Na závěr byla valným shromážděním jednomyslně schválena účetní uzávěrka společnosti za rok 2004. Ad 3/ Třetím bodem programu byla dovolba nového člena výboru za Ing. Furcha, který na svoji funkci rezignoval. Doc Hozák nejprve požádal kandidáta, Dr. Norberta Žilku zNeurobiologického ústavu SAV, o krátké představení se. Valné shromáždění schválilo jednomyslně jeho členství ve výboru CSMS. Ad 4/ Doc. Hozák seznámil přítomné se závěry dvou výkonných výborů EMS. Příští evropská konference se bude konat vroce 2008 vAachenu vNěmecku. EMS dokončila svoji přeměnu na organizaci individuálních členů, tím však pro ni vyvstal velký problém – jak volit své výkonné a dozorčí orgány. Řešením, jehož realizací byl pověřen Doc. Hozák, je internetová aplikace, která by dovolila zjistit názory členské základny na jednotlivé problémy společnosti nebo volit. Vsoučasnosti je tento projekt ve stádiu zkoušení a bude zprovozněn ještě vletošním roce. Zdalších aktivit výkonného výboru EMS zmínil Doc. Hozák vytváření pravidel pro podporu akcí organizovaných národními společnostmi. Vletošním roce mezi tyto akce patří Dreilländertagung" Microscopy Konference, která se uskuteční vzávěru prázdnin ve švýcarském Davosu a kde tedy naši účastnící mohou využít slevy pro EMS členy. Dr. Brabec se zajímal o možnost, jak uplatnit tuto slevu. Jednou zmožností je odkaz na Yearbook, který EMS vydává každý rok a kde je kompletní seznam členů. Objevila se i kritika týkající se možností ubytování na letošním kongresu vPortoroži. Ad 5/ Vzávěrečném bodu programu, věnovaném volné diskuzi se nejprve probíraly výhody a nevýhody přeměny EMS vorganizaci jednotlivých členů, čímž došlo kjistému solabení pozice národních společností v EMS. Na druhé straně tato změna zvyšuje organizovanost EMS. Doladit by se měly také vztahy a koordinace sIFSM. Dr. Frank poděkoval vkrátkém příspěvku dlouholetému členu Ing. Pavlu Furchovi, který pracoval jako pokladník společnosti. Kpochvale se připojil i Doc. Hozák, který zaslal Ing. Furchovi děkovný dopis. Přítomné členy společnosti Doc. Hozák seznámil snutností vyplývající ze stanov zvolit revizora, jehož úkolem bude kontrolovat hospodaření společnosti. Výbor navrhl do této funkce Dr. Miroslava Horáčka zÚPT vBrně, který se krátce představil. Valné shromáždění jej poté jednomyslně zvolilo do funkce revizora CSMS. Zapsala: Ing. Jana Nebesářová, CSc. Ověřil: Doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.
Zlatí a stříbrní členové společnosti